Poikien kokema seksuaalinen väkivalta jää tunnistamatta

Väitän että poikien ja nuorten miesten kokema seksuaalinen väkivalta jää usein tunnistamatta.

Tämän lisäksi kapea-alaiset käsitykset sukupuolesta vaikuttavat työskentelyyn väkivaltaa, ja erityisesti seksuaalista väkivaltaa, kokeneiden nuorten kanssa. Jos naisten ja tyttöjenkin on vaikea puhua seksuaalisesta häirinnästä tai väkivallasta, niin pojille ja nuorille miehille se on vielä vaikeampaa. Eräs syy tähän on se, että seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuminen ei mahdu perinteiseen käsitykseen miehisyydestä, sillä se on ristiriidassa seksuaalisesti aktiivisen mieskuvan kanssa.

Seksuaalisen väkivallan tunnistaminen edellyttää koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi kykyä nähdä väkivallan monimuotoisuus. On tärkeää reflektoida asenteita, jotka ohjaavat seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneiden sekä seksuaalista väkivaltaa käyttäneiden tunnistamista. Seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyneiden keskuudessa on sekä miehiä että naisia. 

Puhuttaessa tavoittamisen haasteellisuudesta, on havaittu, että seksuaalista kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneiden poikien ja nuorten miesten tavoittaminen palveluiden piiriin on erityisen haastavaa. Heidän kohtaamansa seksuaalinen väkivalta on huonosti tunnistettua ja asian puheeksi ottamista vaikeuttaa ilmiön arkaluontoisuus. Seksuaalinen väkivalta vaurioittaa aina sen kohteeksi joutunutta, oli kyseessä sitten tyttö tai poika, nainen tai mies.

Valitettava tosiasia on, että poikien ja miesten kokemaa seksuaalista väkivaltaa on tutkittu aivan liian vähän. Teeman parissa työskentelevien ammattilaisten käytännön työn tulosten kuuleminen onkin oleellista. Väkivallan vuoksi asiakkaiksi Miesten kriisikeskukseen tulleista miehistä seitsemän prosenttia oli kokenut seksuaalista väkivaltaa. Myös Poikien Talon asiakkuuksissa on edustettuina seksuaalista väkivaltaa kokeneita poikia ja nuoria miehiä.

Tukipalveluita seksuaalista väkivaltaa kokeneille pojille ja nuorille miehille tarjoavat esimerkiksi:
Poikien Talo
Miesten keskus
Tukinainen

Antti Ervasti
Kirjoittaja työskentelee projektipäällikkönä Poikien talossa.