Moniammatillinen verkkonuorisotyö keinona varhaiseen puuttumiseen

Verkkonuorisotyön valtakunnallistumiskehitys kertoo siitä, että verkossa toimiva nuorisotila- ja työ on todettu toimivaksi tavaksi kohdata nuoret heidän omassa ympäristössään. Yksi verkon vuorovaikutukselle olennainen piirre on anonyymin viestinnän mahdollisuus. Verkossa tehtävän nuorisotyön kannalta anonyymi avoimuus luo mahdollisuuden nuorten uudenlaiseen kohtaamiseen, mutta samalla se tuo nuorisotyön osaamiselle ja sisällölle uusia haasteita. Eräs haasteista on, kuinka kohdata verkkotyössä nuoren ilmaisema paha olo, joka yhä useammin tulee keskusteluissa esiin esimerkiksi nuoren kertomuksena itsetuhoisesta käytöksestä, masentuneisuudesta tai syömishäiriöoireilusta.

Kolmivuotisen toiminnan aikana Netarin verkkonuorisotyössä on kerätty ohjaajien kokemuksia verkossa toimimisesta päiväkirjojen ja kuukauiraporttien muodossa. Yleisimmät keskustelunaiheet ovat verkkonuorisotilassa pitkälti samoja kuin nuorisotalojen arjessa; keskustelua käydään harrastuksista, koulunkäynnistä, suhteesta vanhempiin ja kavereihin sekä tulevista tapahtumista. Myös verkkoympäristössä nuorisotyötä tehdään niin sanotusti tavallisten nuorten kanssa, joiden tervettä kasvua ja kehitystä tuetaan turvallisen aikuiskontaktin kautta. Verkko paikasta riippumattomana ympäristönä mahdollistaa myös maantieteellisten syrjäseutujen sekä muiden palvelujen katvealueiden nuorten kohtaamisen.

Ohjaajien päiväkirjoista nousee toisinaan esiin ohjaajan kokemus omasta riittämättömyydestä nuoren neuvonnassa ja ohjauksessa. Osalle nuorista nuorisotyöllinen tuki ei ole riittävä ja tarvitaan ohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin. Verkossa nuoret kertovat nimettömyyden turvin korostuneen avoimesti vaikeista asioista elämässään. Nuoriso-ohjaaja on mahdollisesti ensimmäinen aikuinen, joille nuori on uskaltanut asiastaan kertoa. Työntekijään kohdistuvat odotukset avun saamisesta ovat korkealla. Jotta nuoren luottamus työntekijöihin säilyisi, pitäisi verkkonuorisotyöllä olla myös valmiuksia vastata nuoren avunpyyntöön.

Nuorten ohjaaminen verkosta palveluihin on haastavaa. Ensimmäisenä nuoriso-ohjaajalle tulee vastaan se, että verkossa apua hakeva nuori voi olla kotoisin mistä päin Suomea tahansa. Eri kuntien palvelut on järjestetty eri tavoin eikä googlaamallakaan monien paikkakuntien palveluista saa riittävästi tietoa ohjausta varten. Myöskään kätevää tietokantaa tai hakuohjelmaa palvelujen etsimiseen ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Toisaalta Netarin verkkonuorisotyön käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että yhteystietojen antaminen ei aina riitä nuoren ohjauksessa vaan olisi tarpeen ns. saattaen tukeminen, jossa tuttu työntekijä lähtee nuoren mukaan hoitamaan asioita hänen kanssaan. Kynnys asioida omilla kasvoilla ja nimellä on usein liian korkea ylittää ilman tukea.

Valtakunnallisen Netari-hankkeen kylkeen keväällä 2008 käynnistyneessä moniammatillisen verkkonuorisotyön hankkeessa pyritään madaltamaan verkkonuorisotyössä kohdattujen nuorten kynnystä tarpeen tullen hakeutua sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä tuomaan näitä palveluja nuorten verkkoympäristöihin. Sosiaali- ja terveysministeriön rahoituksella toimiva hanke kehittää uusia työ- ja toimintatapoja yhteistyössä sosiaali- ja terveysviraston kanssa alan ammattilaisten saamiseksi mukaan verkkotyöhön. Tilanne yhteistyön kehittämiselle on otollinen. Kuntien sosiaalitoimien tehdessä suunnitelmiaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä ja lastensuojelun järjestämisestä uudistuneen lastensuojelulain pohjalta, nuorten kanssa tehtävä työ on asetettu keskiöön. Toivon mukaan kuntien suunnitelmat tulevat sisältämään paljon konkretiaa siitä, miten ja missä nuorille annetaan varhaista tukea ongelmien kehittymisen ehkäisemiseksi. Eräs varhaisen tunnistamisen ja tuen piiriin saamisen paikka voisi olla verkossa tehtävä työ.

Moniammatillinen työote nuorisotyössä tuo monen mieleen automaattisesti erityisnuorisotyön tai kohdennetun nuorisotyön. Verkkonuorisotyön ei ole tarkoitus erikoistua tekemään marginaaleihin kohdennettua työtä vaan turvata moniammatillisuuden kautta se, että erityistä tukea tarvitsevien nuorten ohjaus palveluihin onnistuisi nykyistä paremmin. Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen sekä varhainen puuttuminen nuoren oireiluun on sekä yksittäisen nuoren että kaikkien verkkonuorisotilan toiminnassa viihtyvien nuorten etu. Moniammatillisen ulottuvuuden avulla verkon nuoriso-ohjaajat voivat keskittyä yhden uuden välineen tukemana tekemään perusnuorisotyötä, jonka yhtenä osana on nuorten ohjaaminen palveluihin.

Virpi Palviainen
projektisuunnittelija,
Netari.fi